Aktualności

 

23.10.2013 Wmurowanie aktu erekcyjnego budynku „Ośrodka zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego” (CNS Lab)

23 października 2013 o godz.9.00 został wmurowany akt erekcyjny budynku „Ośrodka zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego” (CNS Lab). W uroczystości wzięli udział Dyrektorzy IBIB PAN i WIML, członkowie Komitetu Sterującego, a także kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy robót budowlanych. Zdjęcia oraz filmy z tego wydarzenia zostały zamieszczone na stronach 10 i 11 w galerii.


16.10.2013 Fundamenty i podpiwniczenie budynku

Zakończono już budowę fundamentów i podpiwniczenia budynku Ośrodka Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego (CNS Lab). W części piwnicznej zaplanowane są pomieszczenia techniczne Ośrodka.
Aktualne zdjęcia z placu budowy zamieszczone zostały w galerii.


17.08.2013 Rozpoczęcie prac budowlanych

W dniu 17 sierpnia 2013 rozpoczęte zostały prace budowlane , które w pierwszym etapie mają na celu dokonanie rozbiórki budynku dawnego wiwarium. Zdjęcia i filmy z placu budowy znajdują się w galerii.


17.07.2013 Uzyskanie pozwolenia na budowę

W dniu 17 lipca 2013, decyzją nr 143/2013 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdziła projekt budowlany i udzieliła Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku nr 11 dla potrzeb Ośrodka Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego według projektu budowlanego z marca 2013 r., wykonanego przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o, o. z siedzibą w Ciechanowie.


05.06.2013 Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony do Urzędu Gminy Żoliborz w dniu 5.06.2013 r.


08.03.2013 Przyjęcie ostatecznej koncepcji budynku.

Ostateczna wersja koncepcji budynku została przyjęta przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 8.03.2013. Opis koncepcji budynku wraz z ilustracjami jest dostępny w zakładce „Prezentacja projektu”.


28.12.2012 Podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowo – budowlanych budynku CNS – LAB

Umowa o udzielenie zamówienia została zawarta w dniu 28.12.2012 r. z konsorcjum firm Zakład Remontowo Budowlany „Jansan” J. Janusz (Lider), Warszawa, „Ciałbud” W. Ciałkowski (Partner)oraz Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych (Partner).


04.12.2012 Rozstrzygnięcie drugiego przetargu na realizację prac projektowo – budowlanych budynku CNS LAB

W drugim postępowaniu przetargowym, rozpoczętym ogłoszeniem o przetargu opublikowanym w dniu 15 listopada 2012 i zakończonym w dniu 4 grudnia 2012 r., wybrany został wykonawca prac remontowo – budowlanych. Jako najkorzystniejszą ofertę postanowiono wybrać ofertę nr 3 (2790/12) złożoną przez konsorcjum firm: Zakład Remontowo Budowlany „Jansan” J. Janusz (Lider), ul. Korotyńskiego 48/99, 02-123 Warszawa, „Ciałbud” W. Ciałkowski (Partner), Ciemne 17, 05-250 Radzymin, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych (Partner), ul. 17 Stycznia 13, 04-100 Ciechanów. Cena: 6 030 517, 80 zł.


15.11.2012 Ogłoszenie drugiego przetargu na realizację prac projektowo – budowlanych budynku CNS LAB

Przedmiotem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest „Rozbudowa budynku nr 11 dla potrzeb Ośrodka zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego”. Zamawiającym jest, zgodnie z postanowieniami Umowy Konsorcjum, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.


16.10.2012 Unieważnienie przetargu na realizację prac projektowo – budowlanych budynku CNS LAB

Komisja przetargowa wnioskowała o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, ust. 1 punkt 4 (cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia). Komisja przetargowa wnioskowała zatem, o powtórzenie procedury przetargu nieograniczonego przy nieznacznie obniżonych wymaganiach SIWZ.